• VIEW
  • 3450
 • อาวุธไอเดีย ไอเดียที่เกี่ยวของกับเรื่องของดาราศาสตร์ (25 กุมภาพันธ์ 2560)

 • วันออกอากาศ : 06 Jun 2017
 • VIEW : 3450
 • ไอเดียที่เกี่ยวของกับเรื่องของดาราศาสตร์ ชิ้นแรก "กล้องดูดาวไม้ไผ่" โดยใช้ไม้ไผ่ที่เป็นวัสดุหาได้ง่ายตามท้องถิ่น มีรูปร่างภายนอกที่ไม่เหมือนใคร แต่ภายในก็ประกอบไปด้วยเลนส์ต่างๆ ตามมาตรฐานของกล้อง และสามารถส่องดูดาวได้อย่างชัดเจน
   
   
   
  "โอ่งไทยส่องไกลถึงตะวัน" คิดค้นขึ้นมาเพื่อศึกษาการส่องดูดวงอาทิตย์ได้อย่างปลอดภัย เพียงใช้อุปกรณ์เพียงไม่กี่ชิ้น ประกอบด้วย ท่อพีวีซี เลนส์ และโอ่ง เพียงเท่านี้เราก็จะได้ส่องดูดวงอาทิตย์ได้อย่างปลอดภัยและไม่แสบตาด้วย