• VIEW
    • 1797
  • สมรภูมิไอเดีย ตอน "ไก่กรอบโทริ"

  • วันออกอากาศ : 27 Sep 2013
  • VIEW : 1797
  • ไก่กรอบโทริ ไอเดียจาก คุณจิรัฏฐ์ วรวงษากุล แนวคิดการนำน้ำจิ้มมาเคลือบไก่ มาจากต้องการจะแก้ไขปัญหาของการขายไก่ ที่ต้องแถมน้ำจิ้มให้ลูกค้า โดยที่ลูกค้าไม่มีโอกาสในการเลือกน้ำจิ้ม การเคลือบน้ำจิ้มทำให้ลูกค้าสามารถเลือกน้ำจิ้มเองได้ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาโดยการนำไอเดียมาใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์