• VIEW
    • 2115
  • สมรภูมิไอเดีย ตอน "ลูกชุบหลากใส้"

  • วันออกอากาศ : 18 Oct 2013
  • VIEW : 2115
  • ลูกชุบหลากใส้ ไอเดียการคิดค้นของ คุณชลาลัย พึ่งเขื่อนขันธ์ ร้านลูกชุบเพชรทองคำ กทม. ลูกชุบที่นำผลไม้อื่น ๆ นอกเหนือจากถั่วเหลืองมาทำเป็นใส้ โดยวิธีทำก็ทำเช่นเดียวกับลูกชุบธรรมดา แต่ลูกชุบหลากใส้ช่วยเพิ่มตัวเลือกในการรับประทานของผู้บริโภค ให้สามารถเลือกรับประทานได้อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้น