• VIEW
  • 2450
 • รายการสมรภูมิไอเดีย ตอน รถเข็นคนพิการแบบปรับยืนได้โดยไม่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า

 • วันออกอากาศ : 10 May 2013
 • VIEW : 2450
 • รายการสมรภูมิไอเดีย นำเสนอสิ่งประดิษฐ์ จากนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี ใช้การออกแบบกลไกทางเครื่องกล เพื่อช่วยให้คนพิการเปลี่ยนจากท่านั่งเป็นท่ายืน โดยใช้กระบอกสูบแก็สช่วยในการผ่อนแรง ขนาดแรงดันของกระบอกสูบแก็สมี 3 ขนาด คือ เล็ก กลาง ใหญ่ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามน้ำหนักของคนพิการ

  ที่มาและความสาคัญ : ปัจจุบันมีคนพิการจำนวนมากที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว  ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในการเดิน  ยืนและนั่ง  เป็นต้น  ที่มีสาเหตุมาจากความบกพร่องทางด้านร่างกาย  คนพิการบางรายจึงจำเป็นต้องพึ่งพาอุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำกิจวัตรประจำวันหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เคลื่อนไหวไปไหนมาไหนสะดวกขึ้นและเป็นการช่วยเหลือตัวเองเพื่อลดภาระของญาติพี่น้อง  ซึ่งเป็นสิ่งที่คนพิการหลายรายตระหนักมากที่สุด  แต่ก็มีคนพิการอีกจำนวนหนึ่งที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับเงินทองที่จะนำไปซื้ออุปกรณ์อำนวยความสะดวกซึ่งมีราคาแพงทั้งการใช้งานค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อนจึงไม่เหมาะสำหรับคนพิการดังกล่าวดังนั้นรถเข็นคนพิการแบบปรับยืนได้  จึงแตกต่างไปจากรถเข็นคนพิการทั่วไป เพราะ สามารถตอบสนองกับความต้องที่จะเคลื่อนไหวได้มากกว่าการนั่งอยู่บนรถเข็นคนพิการอย่างเดียว  อาทิเช่น  ต้องการหยิบจับสิ่งของที่อยู่สูงในระดับการยืนปกติ  ต้องการทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้สะดวกขึ้นใกล้เคียงกับคนปกติมากที่สุด  หรือต้องการทำกิจกรรมกลางแจ้ง  เป็นต้น  ในคนพิการหรือผู้ป่วยบางรายก็ต้องการเปลี่ยนอิริยาบถจากการนั่งนาน ๆ มาเป็นการยืนบ้าง  ซึ่งก็เป็นกายภาพบำบัดอีกแบบหนึ่งซึ่งสามารถทำได้ด้วยรถเข็นคนพิการเช่นกัน 

  หลักการทำงาน : ใช้การออกแบบกลไกทางเครื่องกล เพื่อช่วยให้คนพิการเปลี่ยนจากท่านั่งเป็นท่ายืน โดยใช้กระบอกสูบแก็สช่วยในการผ่อนแรง ขนาดแรงดันของกระบอกสูบแก็สมี 3 ขนาด คือ เล็ก กลาง ใหญ่ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามน้ำหนักของคนพิการ..

  ประโยชน์ : คนพิการที่ประสบปัญหาเดินไม่ได้ ( อัมพาตครึ่งท่อนล่าง ) แต่ยังมีแรงแขนปกติ  คนพิการหรือผู้ป่วยที่ไม่มีแรงแขนหรือน้ำหนักตัวมากเกินไป แต่ต้องการทำกายภาพบำบัดในการยืนโดยให้ผู้ดูแลช่วยใน การปรับยืน