• VIEW
  • 7830
 • รายการสมรภูมิไอเดีย ตอน อุปกรณ์หักใบมีดคัตเตอร์

 • วันออกอากาศ : 02 Aug 2013
 • VIEW : 7830
 • รายการสมรภูมิไอเดีย นำเสนอสิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์หักใบมีดคัตเตอร์ จากวิทยาลัยเทคนิคดุสิต จ.กรุงเทพฯ  อุปกรณ์สำหรับหักใบมีดคัตเตอร์เพื่อลดอัตราภาวะเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติงาน โดยติดตั้งอุปกรณ์กับโต๊ะทำงาน เลื่อนใบมีดให้ได้ระยะที่พอดี สอดใส่ใบมีดไปยังช่องหัก และกดด้ามคัตเตอร์ลง

   

  ที่มาและความสำคัญ : ปัจจุบันในประเทศไทยมีเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านการมองเห็นอยู่มากกว่าหนึ่งล้านคน การศึกษาของเด็กเหล่านี้เป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากไม่มีอุปกรณ์การศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ บริษัท กล่องดินสอ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กที่มีความบกพร่องในด้านต่างๆจึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต และกรมการศึกษาพิเศษส่วนกลาง กระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของเด็กเหล่านี้ โดยผลิตภัณฑ์แรกของบริษัทได้แก่ ชุดวาดเขียนเล่นเส้น ซึ่งเป็นอุปกรณ์การสร้างภาพนูนสำหรับเด็กพิการทางสายตา

  หลักการทำงาน : ชุดวาดเขียนเล่นเส้นใช้หลักการของไหมพรมและแถบหนามเตยในการสร้างภาพนูน ภายในชุดประกอบไปด้วยอุปกรณ์หลักสองอย่างได้แก่ ปากกาเล่นเส้นซึ่งเป็นปากกาที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ โดยใช้ไหมพรมแทนน้ำหมึก และสมุดเล่นเส้นซึ่งเป็นสมุดที่ติดไว้ด้วยแถบหนามเตยแบบพิเศษที่เรียบแต่ยึดเกาะไหมพรมได้ดี เมื่อใช้ประกอบกัน เส้นไหมพรมจะติดบนแถบหนามเตย เกิดเป็นเส้นนูนที่เด็กสามารถสัมผัสได้ทันทีขณะวาด  เมื่อวาดเสร็จแล้วก็สามารถตัดไหมพรมด้วยตัวตัดที่ติดอยู่ตรงปลายปากกา หรือหมุนไหมพรมกลับเพื่อเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไป ไหมพรมสามารถใช้ได้หลายชนิดทำให้เกิดพื้นผิวสัมผัสที่แตกต่างกัน

  ประโยชน์ :            

  1. เรียนรู้คอนเซปเบื้องต้น เช่น สั้นยาว, ใกล้ไกล, เส้นตรง, เส้นโค้ง, และอื่นๆ

  2. ใช้เสริมสร้างจินตนาการด้วยการวาดภาพเชิงศิลปะ ใช้ในการเรียนด้านวิชาการ อาทิเช่น คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, การทำแผนที่เดินทาง, และวิชาอื่นๆที่ต้อง   อาศัยการวาดภาพประกอบการอธิบาย