• VIEW
  • 8725
 • รายการสมรภูมิไอเดีย ตอน ค้อนเดินสายและรีดสายไฟฟ้า

 • วันออกอากาศ : 31 Oct 2012
 • VIEW : 8725
 • รายการสมรภูมิไอเดีย นำเสนอสิ่งประดิษฐ์ ค้อนเดินสายและรีด จากวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต  จ.ภูเก็ต อุปกรณ์ที่ช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและสวยงามในการเดินสายไฟฟ้าในอาคารที่สามารถรีดสายไฟฟ้าชนิด VAF ได้ หลายขนาด คือ ขนาดตั้งแต่ 1.0  ถึง 2.5 ตารางมิลลิเมตร ให้ตรงและเรียบ โดยมีค้อนเดินสายและเครื่องรีดสายไฟฟ้าอยู่ในตัวเดียวกันน้ำหนักเบาสามารถพกพาได้สะดวก ใช้วัสดุที่ได้คุณภาพไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและก่อให้เกิดความเสียหายให้กับฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า

  ที่มาและความสำคัญ: จากการศึกษาในรายวิชาการเดินสายไฟภายในอาคารและในโรงงาน  แล้วเจอปัญหาการรีดสายไฟก่อนเดินสายไฟฟ้าทุกครั้งคือต้องรีดสายไฟฟ้าด้วยผ้าก่อน  ทำให้จะต้องจัดหาผ้าสำหรับรีดสายซึ่งมักจะลืมนำติดตัวมา รวมทั้งใช้เวลานานกว่าจะรีดสายไฟฟ้าให้ตรงและเรียบ  และเพื่อแก้ไขปัญหาในการรีดสายไฟฟ้าและลดระยะเวลาของการเดินสายไฟฟ้า ชนิด VAF ขนาดตั้งแต่ 1.0 ถึง 2.5 ตารางมิลลิเมตร  จากปัญหาดังกล่าว  กลุ่มผู้ประดิษฐ์จึงได้คิดประดิษฐ์ค้อนเดินสายและรีดสายไฟฟ้าขึ้น  เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวและศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ค้อนเดินสายและรีดสายไฟฟ้าขึ้น

  หลักการทำงาน: เป็นค้อนเดินสายไฟฟ้า ที่สามารถใช้ในงานเดินสายไฟฟ้า สามารถรีดสายและตอกตะปูเดินสายไฟฟ้าได้ในตัวเดียวกัน โดยมีลูกกลิ้งสำหรับรีดสายไฟฟ้าอยู่ที่หัวค้อนเดินสาย

  ประโยชน์: ค้อนเดินสายและรีดสายไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ช่วยรีดสายไฟฟ้าชนิด VAF ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและสวยงามในการเดินสายไฟฟ้าในอาคารที่สามารถรีดสายไฟฟ้าชนิด VAF ได้ หลายขนาด คือ ขนาดตั้งแต่ 1.0  ถึง 2.5 ตารางมิลลิเมตร ให้ตรงและเรียบ โดยมีค้อนเดินสายและเครื่องรีดสายไฟฟ้าอยู่ในตัวเดียวกันน้ำหนักเบาสามารถพกพาได้สะดวก ใช้วัสดุที่ได้คุณภาพไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและก่อให้เกิดความเสียหายให้กับฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า