• VIEW
    • 1165
  • รายการสมรภูมิไอเดีย ตอน "ปากกาเขียนเทียนไฟฟ้า"

  • วันออกอากาศ : 12 Oct 2012
  • VIEW : 1165
  • รายการสมรภูมิไอเดีย ตอน "ไอเดียเสริมอาชีพ" ไอเดียปากกาเขียนเทียนไฟฟ้า ของ โรงเรียนสังวรพิมลไพบูลย์ จ.นนทบุรี ปากกาที่จะทำให้การเขียนลายเทียนบนผ้าบาติกง่ายขึ้น และทำให้ลายเส้นของเทียนบนผ้าบาติกนั้นสม่ำเสมอกัน