• VIEW
    • 3304
  • สมรภูมิไอเดีย ตอน "อุปกรณ์เช็คขั้วไฟและสายดิน"

  • วันออกอากาศ : 23 Nov 2012
  • VIEW : 3304
  • สมรภูมิไอเดียปี 7 ตอน ไอเดียทำเพื่อ? เสนออุปกรณ์เช็คขั้วไฟและสายดิน Kunfi ของคุณอมร  จิรเสรีอมรกุล ซึ่งอุปกรณ์ชั้นนี้สามารถตรวจสอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านได้ว่าติดตั้งสายดินหรือยัง ติดตั้งสายดินสมบูรณ์หรือไม่ เพื่อเป็นกันป้องกันอันตรายต่อผู้ใช้งาน