• VIEW
  • 7951
 • อาวุธไอเดีย ตอน ดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นกล้วย

 • วันออกอากาศ : 02 Apr 2016
 • VIEW : 7951
 • อาวุธไอเดียนำเสนอ ดอกไม้ประดิษฐ์เเละผ้าทอจากต้นกล้วย ไอเดียดีดีที่สร้างสรรค์จากต้นกล้วย สามารถนำมาใช้ประโยชน์เเละต่อยอดจนเป็นสินค้าส่งออกได้อย่างมีมูลค่า อาธิเช่น ดอกไม้ประดิษฐ์จากทุกส่วนของต้นกล้วย หรือจะเป็น ภาพทอจากใยกล้วย ที่นำมาถักทอเขียนลวดลายให้สวยงาม นอกจากนี้ยังสามารถนำมาถักเป็นกระเป๋าสานจากใยต้นกล้วย ซึ่งช่วยอนุรักษ์สิ่งเเวดล้อมได้อีกด้วย

  ดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นกล้วย

  ผ้าทอจากต้นกล้วย

  กระเป๋าทอจากใยต้นกล้วย