• VIEW
    • 1852
  • อาวุธไอเดียตอน ตอน ฉลากยาสามัญประจำบ้านสำหรับผู้พิการทางสายตา

  • วันออกอากาศ : 26 Aug 2015
  • VIEW : 1852
  • อาวุธไอเดียวันนี้ขอเสนอ  ฉลากยาสามัญประจำบ้านสำหรับผู้พิการทางสายตา  ไอเดียสร้างสรรค์จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าธนบุรี อีกหนึ่งผลงานจากนักศึกษาไทยที่ผลิตสื่อผ่านผิวสัมผัส ให้คนตาบอดใช้ในรูปแบบสติกเกอร์สลากยากสามัญประจำบ้าน ด้วยความโดดเด่นที่แสดงออกทางผิวสัมผัส  โดยใช้วิธีพิมพ์สกรีนลงไปบนสติกเกอร์ เพื่อให้สามารถติดลงไปบนซองยา หรือผลิตภัณฑ์ยาได้ อีกทั้งสีที่ใช้ยังครอบคลุมผู้พิการทางสายตาประเภทเลือนลางอีกด้วย